Observationsstudie: Patienter skrivs sällan ut med sakubitril/valsartan vid sjukhusinläggning på grund av hjärtsvikt

Även om kliniska riktlinjer rekommenderar läkemedelsoptimering vid utskrivningen av patienter som lagts in för hjärtsvikt med sänkt ejektionsfraktion (HFrEF) skrivs över 90 % av patienterna ut utan sakubitril/valsartan och det är osannolikt att det ges under uppföljningen.1

 

Patienter med hjärtsvikt med sänkt ejektionsfraktion (HFrEF) läggs ofta in på sjukhus på grund av deras hjärtstatus och symtom. Riktlinjerna för behandling av hjärtsvikt rekommenderar starkt vårdgivaren att utnyttja sjukhusvistelsen till förbättring och optimering av medicineringen innan utskrivningen. Sakubitril/valsartan rekommenderas för patienter med HFrEF, kan inledas under sjukhustiden och uppvisar bättre resultat efter utskrivning.

Data från registret Get With The Guidelines Heart Failure används till att undersöka tidsplaneringen för inledning med sakubitril/valsartan i klinisk praxis och dess förhållande till sjukhusinläggning och efterlevnad efter utskrivning. Som mått på följsamhet användes andelen innefattade dagar (PDC, proportion of days covered) under tre månader och ett år. Vid PDC på 80 % eller mer betraktades följsamheten som optimal.

 

Beskrivning av studieupplägg

Den här retrospektiva observationskohortstudien baserades på patienter som registrerats i registret Get With The Guidelines Heart Failure i USA. Totalt 4 666 patienter (över 65 år och aktuella för behandling med sakubitril/valsartan) ingick i analysen.

Av de 4 666 patienterna skrevs bara 9,2 % ut med sakubitril/valsartan. 90,8 % skrevs ut utan.

 

Av 4 666 utskrivna HFrEF-patienter aktuella för sakubitril/valsartan

  • stod 2,3 % på sakubitril/valsartan vid sjukhusinläggningen och vid utskrivning,

  • inledde 4,1 % behandling med sakubitril/valsartan under sjukhusvistelsen,

  • inledde 2,8 % behandling med sakubitril/valsartan vid utskrivning,

  • skrevs 90,8 % ut utan att behandling inleddes med sakubitril/valsartan.1

 

PDC-medianvärdet var betydligt högre för patienter som skrevs ut med sakubitril/valsartan än för patienter som skrevs ut utan inledd behandling med sakubitril/valsartan, och det fanns en statistiskt signifikant skillnad mellan de fyra grupperna både efter tre månader och efter ett år (p<0,001 för båda). 

Tre månader efter utskrivningen var PDC ≥ 80 % hos 63,9 % av patienterna som hade sakubitril/valsartanbåde vid sjukhusinläggning och utskrivning. Denna PDC-nivå nåddes enbart av 19,9 % av patienterna som påbörjade behandlingen under sjukhusvistelsen och 13,3 % av dem som påbörjade behandlingen vid utskrivning.  Ett år efter utskrivning var andelarna 57,0 %, 32,7 % respektive 20,2 %.

Patienter som skrevs ut utan sakubitril/valsartan hade däremot mycket låg följsamhet. 2,1 % av patienterna hade minst en dags försörjning av sakubitril/valsartan, medan det efter ett år gällde för 7,7 %.

Den här observationsstudien, som baseras på ett amerikanskt register, visar att behandling med sakubitril/valsartan sällan inleds på passande patienter under inläggningstiden eller vid utskrivningen, trots stöd av kliniska riktlinjer och vetenskaplig evidens. Med hänsyn till förmågan hos sakubitril/valsartan att förhindra kardiovaskulär död eller sjukhusinläggning på grund av hjärtsvikt, samt minskning av dödsfall i allmänhet, så har ett viktigt tillfälle gått förlorat genom att behandling under inskrivningstiden inte inletts. Det stärks av att patienter som skrivs ut utan sakubitril/valsartan mycket sällan inleder behandling polikliniskt under året efter sjukhusvistelsen. 

Skaffa mer information om sakubitril/valsartan – boka ett informationsmöte här.

 

Boka möte

Håll dig uppdaterad


Du kanske också är intresserad av:

Nordic CardioCast – allt om hjärtat för ögat och örat

Botanisera bland ny kunskap, erfarenheter och inspirerande samtal – när och hur det passar dig.Ta del av frågeställningarna

 

 

 

Referenser

  1. Carnicelli AP et al. Sacubitril/Valsartan Initiation and Postdischarge Adherence Among Patients Hospitalized for Heart Failure. J Card Fail. 2021;27(8):826-836. 

 

ENTRESTO® (sakubitril/valsartan) Rx. (F, EF) Läkemedelsförmån: Filmdragerade tabletter ingår i förmånen med begränsning till behandling av Kronisk symtomatisk hjärtsvikt hos vuxna med nedsatt ejektionsfraktion. ATC kod C09DX04. Beredningsformer: Filmdragerade tabletter och granulat i kapslar avsedda att öppnas. Entresto hämmar neprilysin (via sakubitril) samtidigt som den blockerar AT1 receptorn (via valsartan). Indikation: 1) Hjärtsvikt hos vuxna: Entresto är avsett för behandling av kronisk symtomatisk hjärtsvikt hos vuxna med nedsatt ejektionsfraktion. 2) Pediatrisk hjärtsvikt: Entresto är avsett för behandling av kronisk symtomatisk hjärtsvikt hos barn och ungdomar i åldern ett år eller äldre med systolisk vänsterkammardysfunktion. Kontraindikationer: Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller något hjälpämne. Entresto får inte administreras förrän tidigast 36 timmar efter avbruten behandling med ACE-hämmare. Tidigare konstaterat, ärftligt eller idiopatiskt angioödem. Samtidig användning med aliskireninnehållande läkemedel hos patienter med diabetes mellitus eller patienter med nedsatt njurfunktion. Kraftigt nedsatt leverfunktion, biliär cirros och kolestas. Andra och tredje trimestern av graviditet. Varningar och försiktighet: Dubbel blockad av renin-angiotensin-aldosteronsystemet. SBP<100 mm Hg eller ≥5:e percentilen SBP för den pediatriska patientens ålder. Hyperkalemi. Angioödem. Nedsatt njurfunktion. Måttligt nedsatt leverfunktion. Entresto har mindre effekt på förmågan att framföra fordon och andra maskiner. För pris och ytterligare information se www.fass.se. Datum för senaste översynen av produktresumén: 2023-12-04. Novartis Sverige AB, Telefon 08-7323200, www.novartis.se.

SE2310190258 (19 oktober 2023)