Vill du veta mer om behandling med ARNI?

Entresto® (sakubitril/valsartan) - godkänd behandling av kronisk symtomatisk hjärtsvikt hos patienter med nedsatt ejektionsfraktion1

 

Välkommen till ett digitalt möte med produktinformation om Entresto® (sakubitril/valsartan). Under mötet kommer vi gå igenom följande:

•  Vad är ARNI/Entresto® och vilka patienter är Entresto® godkänt för? 

•  Vad säger regionala riktlinjer och AKO Skåne-riktlinjen om Hjärtsvikt?

•  Vad bör man tänka på vid behandling med Entresto®?

•  Vilka resultat finns på mortalitet och sjukhusinläggning med behandling jämfört med ACE-hämmare? 

 

Datum: 14/3, 18/3, 26/3, 3/4 eller 11/4 (välj ett alternativ i anmälan)
Tid: 12:20-12:45
Plats: Digitalt via Teamslänk

 

Program

12:20    Produktinformation Entresto® – Malin Lundahl, Novartis

12:40    Frågestund

12:45    Avslut

 

Anmälan

Möteslänk skickas ut i god tid innan genomförandet av det digitala mötet. Vi önskar få din anmälan senast den 8 mars för möten i mars. Anmälan senast 29 mars till mötena i april. Mötet är kostnadsfritt. Kontakta Malin Lundahl vid frågor. Observera att för deltagande behöver du din huvudmans godkännande. 

 

Välkommen! 

Malin Lundahl

Key Account Manager

Novartis Sverige AB

0708-89 32 26


Ja, tack, jag/vi önskar delta i ett digitalt möte med produktinformation om Entresto® (sakubitril/valsartan).    


 

Referenser

  1. ENTRESTO produktresumé. 

  2. Socialstyrelsen. Öppna jämförelser 2014. Hälso- och sjukvård. Jämförelser mellan landsting. Del 2. Indikatorer om sjukdomar och behandlingar. 2014 Diagram 124.

 

ENTRESTO® (sakubitril/valsartan) Rx. (F, EF) Läkemedelsförmån: Filmdragerade tabletter ingår i förmånen med begränsning till behandling av Kronisk symtomatisk hjärtsvikt hos vuxna med nedsatt ejektionsfraktion. ATC kod C09DX04. Beredningsformer: Filmdragerade tabletter och granulat i kapslar avsedda att öppnas. Entresto hämmar neprilysin (via sakubitril) samtidigt som den blockerar AT1 receptorn (via valsartan). Indikation: 1) Hjärtsvikt hos vuxna: Entresto är avsett för behandling av kronisk symtomatisk hjärtsvikt hos vuxna med nedsatt ejektionsfraktion. 2) Pediatrisk hjärtsvikt: Entresto är avsett för behandling av kronisk symtomatisk hjärtsvikt hos barn och ungdomar i åldern ett år eller äldre med systolisk vänsterkammardysfunktion. Kontraindikationer: Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller något hjälpämne. Entresto får inte administreras förrän tidigast 36 timmar efter avbruten behandling med ACE-hämmare. Tidigare konstaterat, ärftligt eller idiopatiskt angioödem. Samtidig användning med aliskireninnehållande läkemedel hos patienter med diabetes mellitus eller patienter med nedsatt njurfunktion. Kraftigt nedsatt leverfunktion, biliär cirros och kolestas. Andra och tredje trimestern av graviditet. Varningar och försiktighet: Dubbel blockad av renin-angiotensin-aldosteronsystemet. SBP<100 mm Hg eller ≥5:e percentilen SBP för den pediatriska patientens ålder. Hyperkalemi. Angioödem. Nedsatt njurfunktion. Måttligt nedsatt leverfunktion. Entresto har mindre effekt på förmågan att framföra fordon och andra maskiner. För pris och ytterligare information se www.fass.se. Datum för senaste översynen av produktresumén: 2023-12-04. Novartis Sverige AB, Telefon 08-7323200, www.novartis.se.

SE2402121121 (12 februari 2024)